Villkor för hyrestagare

Dessa användarvillkor är ett avtal som ingåtts mellan Hyre AB (Hyre), org.nr: 559370-4645, som tjänsteleverantör av de produkter och tjänster som omfattas av Hyre-appen och dig som hyrestagare (Hyrestagare).

Avtalet reglerar dina rättigheter och skyldigheter som användare av Hyres produkter och tjänster via Hyre-appen, samt Hyres rättigheter och skyldigheter som leverantör av tjänsten. Tillgång till samt användning av tjänsten förutsätter att du som användare har godkänt dessa användarvillkor. Vi uppmanar dig att noga läsa igenom och göra dig införstådd med de aktuella användarvillkor som gäller för Hyre, vilket också inkluderar sekretesspolicyn och övriga villkor för Hyre.

Hyrestagare hos Hyre

Tjänsten har gjorts tillgänglig för dig av Hyre. Status som hyrestagare kan sökas av personer som är 18 år eller äldre. För hyrestagare är det ett krav att du har förarbehörighet för körkort klass B. Hyre kontrollerar därför förarbehörighet automatiskt hos Transportstyrelsen när en ny användare upprättas samt vid varje hyresavtal. I de fall där förarbehörigheten inte kan bekräftas automatiskt kommer Hyre att be om en bild av hyrestagarens körkort. Det är inte tillåtet att upprätta mer än en profil per person. En profil hos Hyre är personlig och kan inte överlåtas. Vi förbehåller oss rätten att helt eller delvis överföra de rättigheter och skyldigheter som vi har överfört till dig till ett annat företag. Det innebär att den information vi har sparat om dig kan komma att överföras till ett annat företag. Om en sådan överföring görs kommer du att meddelas om detta av Hyre i rimlig tid innan.

Beställnings- och avtalsprocess

När en beställning kommit in till vår server så har ett juridiskt bindande avtal upprättats mellan hyrestagaren och Hyre. Så snart hyresavtalet har registrerats hos oss får du en bekräftelse via e-post samt i din profil i Hyre-appen. Om en bindande beställning avbokas eller ändras så debiteras hyrestagaren för detta enligt den gällande prislistan. Vi förbehåller oss rätten att neka till ett hyresavtal utan vidare förklaring.

Vid beställning av bil ingår följande villkor som en del av avtalet mellan hyrestagaren, Hyre, försäkringsbolaget och Hyre:

 1. Villkor för hyrestagare som beskrivs i det här dokumentet
 2. Försäkringsvillkor
 3. Villkor för gällande priser, avgifter och regler för utlägg

Priser och betalning

Hyres aktuella gällande priser finns angivna i Hyre-appen och ska anses vara en integrerad del av detta avtal. Alla priser anges inklusive moms om inte annat uttryckligen anges. Hyrestagaren står för alla kostnader som är relaterade till hyresavtalet: uthyrningspris, löpande kostnader för vägtullar, extra kilometrar, drivmedelskostnader, parkeringsavgifter och eventuella andra kostnader som bilägaren debiteras under hyresperioden. Våra hyr- och uthyrningspriser ändras kontinuerligt, och vi förbehåller oss rätten till prisändringar som en följd av ändrade priser hos våra leverantörer, konsumentprisindex eller förändrade marknadsvillkor.

Hyre kan efterhandsdebitera en avtalad fast avgift samt kilometeravgift, försäkring och belopp som användaren ska betala för att få självrisken reducerad, utgifter för återtransport vid försummelse eller återlämning av bilen till annan plats än avtalat, inkassoavgift och dröjsmålsränta. Hyre kan efterhandsdebitera användaren med krav som avser offentliga böter, parkeringsavgift, avgift för obetald vägtull, dubbdäcksavgift och motsvarande offentliga avgifter som bilägaren ansvarar för tillsammans med bilföraren.

Hyre kan vidare efterhandsdebitera användaren med krav som avser tvätt, rengöring, reparationer och underhåll som har uppkommit till följd av skada eller överträdelse av våra villkor. Detta inkluderar alla interna och externa administrations- eller ärendebehandlingskostnader och transport- eller hanteringskostnader, till exempel vidarefaktureringsavgift och kostnader vid flytt av fordon eller värdering av skada. I de fall där bilen blir otillgänglig för uthyrning i samband med skada eller reparation inkluderar hyrestagarens ansvar även rörelseförlust i enlighet med fastställda taxor från Norges Bilutleieforbund och Finans Norge.

Dessutom måste hyrestagaren försäkra sig om att en elbil laddar vid återlämning. I de fall detta inte sker debiteras hyrestagaren en avgift enligt gällande prislista. Efterhandsdebitering kan dras automatiskt från användarens angivna kreditkort. Om detta inte är möjligt kommer Hyre att fakturera utestående belopp. Då tillkommer även fakturaavgift och administrationsavgift enligt Hyres gällande taxa.

De ovan nämnda kostnaderna efterhandsdebiteras av Hyre som tjänsteleverantör av den enskilda tjänsten, alternativt på uppdrag av uthyraren eller en tredjepartsleverantör.

Betalbar hyra startar från och med den tidpunkt som bilen är reserverad vid en förhandsbokning, eller omedelbart vid korttidshyra.

Hyran betalas via ett registrerat bank- eller kreditkort. Vid ett fast hyresbelopp kan Hyre dra hela hyresbeloppet innan hyresavtalet startar. En deposition reserveras på kortet tidigast vid beställning och senast vid hyresavtalets start. Hyre kan debitera löpande under hyresavtalet på uppdrag av tredjepartsleverantör. Uthyrningspris, vägtullar, extra kilometrar och drivmedelskostnader debiteras i regel samma dag som hyrestiden avslutas, men kan justeras senare vid eventuella felaktigheter. Hyre kan efter avslutat hyresavtal använda kortet för att debitera kostnader som hyrestagaren är ansvarig för.

Hyre förbehåller sig rätten att utföra en kreditupplysning. Vid beställning kan Hyre kräva att förskottsbetalning för hyran bekräftas. Vid utebliven betalning skickas kravet efter föregående meddelande vidare till inkasso.

Se Villkor för gällande priser, avgifter och regler för utlägg för mer information.

Hyresavtalets giltighetstid

Hyrestagaren ska återlämna fordonet som står angivet i beställningen innan senaste tidpunkt för återlämning. Återlämningen anses som slutförd när fordonet är låst, hyrestiden är avslutad och bilder av alla bilens sidor har tagits och skickats in via Hyre-appen.

Bilen ska parkeras på den parkeringsplats som överensstämmer med parkeringsinformationen för den aktuella bilen. Parkeringen måste gälla i minst 24 timmar efter hyresavtalets slut. I de fall där parkering på anvisad plats inte är möjligt ska Hyre kontaktas omedelbart för närmare instruktioner om var fordonet ska återlämnas. Återlämning av fordonet utanför anvisad plats eller område utan Hyres godkännande sker på hyrestagarens egen risk, och hyrestagaren är ansvarig för att ersätta ytterligare kostnader samt påföljande avgifter enligt Hyres aktuella gällande priser för återlämning utanför anvisat område. Vid försenad återlämning av fordonet debiteras förutom kostnaden för den förlängda uthyrningsperioden även en avgift enligt aktuella gällande priser.

Hyre kan där saklig grund föreligger kräva att fordonet återlämnas tidigare än avtalat.

Vid försenad återlämning eller avbokning av ett hyresavtal gäller Villkor för gällande priser, avgifter och regler för utlägg.

Hyrestagarens skyldigheter och ansvar

Hyrestagaren förbinder sig att följa de bestämmelser och användarvillkor som gäller för Hyre vid den aktuella tidpunkten. Hyrestagaren är själv ansvarig för att följa trafikreglerna vid körning samt för att kontrollera blinkers, bromsar, bälten, däck, lufttryck och liknande innan bilen används.

Hyrestagarens hantering och användning av fordonet

Hyrestagaren ansvarar för bilen samt för utgifter till följd av användning av bilen under hyrestiden fram till återlämning, inklusive parkeringsböter, fortkörningsböter och vägtullar. Hyrestagaren är skyldig att parkera i enlighet med lokala bestämmelser. Hyrestagaren ska vara noga med att alltid låsa bilen och lämna eventuella bilnycklar på anvisad plats. Fordonet ska återlämnas i samma skick som vid hyresavtalets start, inklusive fordonets tillbehör och utrustning.

Hyrestagaren förbinder sig att hantera bilen på ett ansvarsfullt sätt och att inte:

 1. röka i bilen
 2. föra bilen utanför Norden utan Hyres godkännande
 3. använda bilen för övningskörning, racing, hastighetstester, testkörning eller tävlingar
 4. ta med passagerare mot avgift
 5. använda bilen i olagligt syfte eller för straffbara handlingar
 6. överlåta fordonet till andra eller låta det köras av andra förare än de som godkänts av Hyre
 7. bogsera eller flytta annat fordon
 8. lämna fordonet olåst eller på ett sådant sätt att det kan användas av andra
 9. fylla på felaktigt drivmedel
 10. transportera husdjur om inte detta avtalats med Hyre
 11. köra bilen under påverkan av alkohol och/eller droger och/eller i försvagat tillstånd, enligt gällande svensk lag
 12. starta bilen med starthjälp eller använda bilen för att starta andra bilar med startkablar

Hyrestagaren är ersättningsskyldig för skador som orsakats av användning i strid med punkt 1 till 12, och Hyre har rätt till full ersättning för eventuella ekonomiska utlägg eller förluster. Överträdelse av punkt 1 till 12 anses som en väsentlig överträdelse av användarvillkoren och ger Hyre rätt att säga upp din profil med omedelbar verkan. Under uthyrningstiden och fram tills fordonet är återlämnat till Hyre i enlighet med detta avtal bär hyrestagaren allt ansvar för fordonet och användningen av det om inga omständigheter föreligger från Hyres sida.

Hyrestagaren bekräftar härmed att denne har informerats om att Hyre leasar hyresobjektet och att hyresavtalet är underordnat leasingkontraktet mellan Hyre och leasegivaren. Hyrestagaren medger därmed att leasegivaren, utan någon ersättningsskyldighet, omgående får återta hyresobjektet om Hyre inte fullgör sina kontraktsenliga förpliktelser enligt leasingkontraktet. Hyrestagaren är medveten om att denne inte i något fall kan rikta anspråk på service eller liknande mot leasegivaren.

Rengöring och underhåll av bilens skick

Bilen ska återlämnas i samma skick som när den hämtades, inklusive all utrustning. Bilen ska alltid tömmas på skräp och liknande. Bilen får inte återlämnas kraftigt nedsmutsad, dvs. utan att tvättas om den till exempel körts på dammiga grusvägar, lera, nylagd asfalt eller oljegrus. Hyrestagaren får inte återlämna bilen smutsig invändigt utöver vad som kan förväntas vid normalt bruk (till exempel smutsiga golvmattor). Om bilen återlämnas i ett skick som bryter mot detta kan hyrestagaren debiteras kostnaden för specialtvätt samt en tillhörande administrationsavgift. Hyrestagaren är inte skyldig att tvätta bort utvändig smuts till följd av normal användning innan återlämning, till exempel normalt damm från körning på motorväg eller mindre rester av lera från däcken vintertid.

Vid bristfällig rengöring gäller Villkor för gällande priser, avgifter och regler för utlägg.

Skador och tekniska fel som upptäcks vid hyresavtalets start

Vid tvivel kring underhåll och bilens skick ska Hyre kontaktas omedelbart och bilen ska inte tas i bruk förrän omständigheterna klarats upp med Hyre.

Tekniska fel som uppstår eller kommer till Hyres kännedom vid ett hyresavtal, och som kan förbättras inom en tidsperiod som är rimlig i förhållande till hyrestagarens behov och uthyrningstiden, ger inte hyrestagaren rätt att avbryta hyresavtalet. Om hyrestagaren ändå väljer att avbryta hyresavtalet ska hyrestagaren betala hyran för hyresperioden, dock med avdrag för den tid som skulle gått till åtgärdandet.

Skador och tekniska fel som uppstår under hyresavtalet

Hyrestagaren ska utan dröjsmål kontakta Hyre gällande skador eller tekniska fel som uppstår. Hyre eller dennes representant ger då hyrestagaren instruktioner om hur hyrestagaren ska förhålla sig. Hyrestagaren får inte vid något tillfälle själv utföra reparationer eller förbättringar utan föregående godkännande från Hyre.

Hyrestagaren är ansvarig för eventuella stölder och skador som uppstår under hyresperioden. Bilen täcks av en hyrbilsförsäkring genom If Skadeförsäkring, och ansvaret är begränsat för skador och stöld som täcks. Hyrbilsförsäkringens omfattning baseras på ett avtal direkt mellan hyrestagaren och If Skadeförsäkring.

Självrisk vid skada föreligger enligt gällande villkor i försäkringsavtalet. Ett särskilt avtal som reducerar hyrestagarens självrisk kan ingås i de fall Hyre har möjlighet att erbjuda detta genom samarbetspartnern If Skadeförsäkring. Vid skada eller oaktsamhet ska hyrestagaren betala självrisken. Självrisken förfaller omedelbart till betalning. Stöld, brand, skadegörelse och personskador ska anmälas till polisen utan dröjsmål. Skador på djur ska anmälas till polisen utan dröjsmål. Vid bärgning eller assistans av fordon till följd av krock, olycka, vältning, skadegörelse eller annan tillfällig, plötslig yttre påverkan gäller en fast självrisk. Kostnader i samband med vägassistans vid fel orsakade av användaren – såsom påfyllning av fel drivmedel, förlorad nyckel, utelåsning, urladdat batteri till följd av att strålkastare eller dylikt har lämnats på – debiteras hyrestagaren fullt ut.

Hyrestagaren ska vid skadetillfället fylla i en fullständig skadeanmälan för motorfordon (den finns i bilen) och inte lämna fordonet utan föreskrivna säkerhetsåtgärder. Fullständigt ifylld skadeanmälan ska lämnas till Hyre utan dröjsmål efter att skadan uppstod.

I de fall där anmälan och/eller skadeanmälan inte lämnas till Hyre i enlighet med riktlinjerna i detta avtal, så är hyrestagaren ansvarig för de extra kostnader som uppstår i samband med den inträffade skadan och som kan härledas till försenad eller underlåten inlämning av skadeanmälan. Hyre förbehåller sig rätten att debitera hyrestagaren inom ramarna för försäkringsavtalet för eventuella skador som uppstått. Hyrestagaren ska betala även om det är en tvist eller om det finns grund för regress på tredje part.

Självrisk och försäkringsskydd finns beskrivet i If Skadeförsäkring:s Försäkringsvillkor.

Anmälan av skador och brister

Skador och brister rapporteras till Hyre genom att ta kontakt via e-post hej@hyre.se eller på vår chatt. Vid behov av omedelbar assistans kan Hyre kontaktas på telefonnummer 077-575 76 00.

Skadekontroll och undersökningsplikt

Hyrestagaren ska alltid kontrollera bilen utvändigt efter eventuella skador och andra fel samt ta bilder av bilens alla sidor, både innan hämtning och efter återlämning av bilen. Hyrestagaren ska även vid hämtning och återlämning kontrollera bilens skick invändigt och rapportera alla avvikelser, inklusive skador, skräp, smuts, utrustning som är trasig eller som saknas, eventuell lukt, och andra företeelser som påverkar bilens upplevda skick. Hyrestagaren ska ta bilder av alla rapporterade problem som kan visas på bild. Om hyrestagaren är tveksam om huruvida bilens skick bör rapporteras ska Hyres kundservice kontaktas för att reda ut detta innan hyrestagaren lämnar parkeringsplatsen. Hyrestagaren är ansvarig för att dokumentera bilens skick med hjälp av bilder som är av tillräckligt bra kvalitet för att kunna dokumentera skador, repor och andra fel före och efter ett hyresavtal. Dokumentering av bilens skick krävs för att avsluta ett hyresavtal. Se punkten ”Hyresavtalets varaktighet” nedan. Underlåtelse av hyrestagaren att dokumentera bilens skick görs på hyrestagarens egen risk och anses väsentligt bryta mot användarvillkoren, vilket ger Hyre rätt att säga upp profilen med omedelbar verkan. Hyrestagaren är ansvarig för skador som upptäcks efter hyresförhållandet och som inte har dokumenterats av hyrestagaren innan hyresavtalet startar.

Genom att ta bilder/film vid skadekontroll som dokumentation på bilens skick vid hämtning och återlämning ger du Hyre en icke-exklusiv överförbar rätt att använda, ändra, visa offentligt, reproducera, distribuera och dela detta innehåll med tredje part.

Hyres skyldigheter och ansvar

Hyre är en tjänst som gör att hyrestagare och uthyrare av bilar kan komma i kontakt med varandra och enkelt och smidigt ingå ett hyresavtal. Hyre hanterar ingående av avtal, betalning, skadekontroll, öppning, förmedling av försäkring på uppdrag av If samt beräknar kostnader. Se parternas ansvar under ”medlemsvillkor”.

Hyre erbjuder via Hyre-appen ett antal tjänster som hyrestagaren kan använda under hyresperioden, bland annat:

 • påfyllning av drivmedel
 • parkeringstjänster
 • hantering av inkrävande och betaling av vägtullar

Eventuell användning av de här tjänsterna faktureras hyrestagaren efter hyresperiodens slut.

Om Hyre inte uppfyller sina skyldigheter enligt detta avtal så kan hyrestagaren kräva att Hyre åtgärdar fel och brister, om detta kan ske utan orimlig kostnad och ansträngning för Hyre. Om Hyre är förmedlare av uthyrningen så är Hyre kontaktpunkt och facilitator för att se till att avtalet uppfylls.

Hyre tar inget ansvar för skador på eller förlust av egendom som hyrestagaren eller någon annan person har lämnat kvar, förvarat eller transporterat i fordonet under hyresperioden, eller efter återlämning. Hyrestagaren frånsäger sig rätten att ställa krav på Hyre för sådana förluster eller skador.

Hyre frånsäger sig allt ansvar gentemot hyrestagaren avseende förlust av tid, pengar eller annat som är ett resultat av eller har samband med hyresavtalet, förutom det ansvar som beskrivs i avtalet. Ersättning för indirekta förluster som hyrestagaren drabbas av, till exempel driftsavbrott eller utebliven vinst som en följd av att ett hyresavtal inte inleds eller inte uppfylls fullt ut, eller förluster som följd av skada på något annat än uthyrningsfordonet enligt villkoren i § 67 i norska kjøpsloven kan endast krävas om Hyre har visat grov oaktsamhet eller försummelse.

Hyre är inte ansvarigt för innehåll, material och annat som återfinns på tredjepartswebbplatser som har länkat till Hyre eller som länkas till från Hyre.

Force majeure

Är Hyre förhindrad att leverera tjänsten eller blir en sådan leveransskyldighet orimligt betungande till följd av en arbetskonflikt eller någon annan omständighet när parterna inte kan kontrollera den, såsom extremt väder, brand, krig, mobilisering eller oförutsedda militära anrop av liknande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, upplopp, brist på transportmedel, allmän brist på varor, minskning av tillgången på drivkraft, samt brist på eller förseningar av leveranser från underleverantörer eller tillverkare till följd av sådana omständigheter som behandlas i denna klausul är Hyre befriad från allt ansvar.

Ändringar i användarvillkoren

Hyre förbehåller sig rätten att ändra användarvillkoren. Aktuella gällande användarvillkor finns tillgängliga på Hyres webbplats och i appen. Vid väsentliga ändringar i användarvillkoren meddelar vi dig inom rimlig tid. Genom att fortsätta använda tjänsten efter att ändringarna har trätt i kraft godkänner du de ändrade användarvillkoren. Om du inte godkänner ändringarna måste du avstå från att använda tjänsten.

Tvister och tillämplig lag

Användarvillkoren regleras av svensk lagstiftning. Tvister som uppstår i samband med användarvillkoren och som parterna inte löser i samförstånd ska behandlas i svensk domstol vid Stockholms tingsrätt.