Villkor och bestämmelser

Användarvillkor

Dessa användarvillkor är ett avtal (Avtalet) som ingåtts mellan Hyre AB, org. nr: 559370-4645, som tjänsteleverantör (Hyre) och dig som användare av Hyre i form av hyrestagare (Användare). Avtalet reglerar dina rättigheter och skyldigheter som användare av Hyres produkter och tjänster, som definieras närmare nedan under punkten Hyres produkter och tjänster, samt Hyres rättigheter och skyldigheter som leverantör av produkter och tjänster på plattformen. Tillgång till samt användning av Hyres produkter och tjänster förutsätter att du som användare har godkänt dessa användarvillkor. Vi uppmanar dig att noga läsa igenom och göra dig införstådd med de aktuella användarvillkor som gäller för Hyre, vilket också inkluderar sekretesspolicyn och övriga villkor för Hyre.

Följande avtal gäller utöver de allmänna medlemsvillkoren.

Om avtalets parter/plikter och ansvar

Hyre erbjuder tjänster och produkter via Hyre-appen med målet att göra det enklare för företag och privatpersoner att hyra bil. Hyre ska vara en trygg och pålitlig marknadsplats som erbjuder bildelning till en rimlig kostnad för användaren.

Hyre kan via Hyre-appen antingen agera i egenskap av förmedlare av biluthyrningstjänster mellan Hyre och hyrestagare, eller ingå avtal direkt med hyrestagaren om uthyrning av fordon.

Hyre ska hantera ingående av avtal, betalning, skadekontroll, samt beräkning av kostnader för produkter och tjänster som säljs av Hyre. Eventuella avgifter inkrävs också i Hyres namn.

Hyrestagare är den part som har ingått en bindande beställning av en bil via Hyre-appen.

Hyrestagare ansvarar för skador som sker under hyresperioden. Hyres bilar omfattas av en helförsäkring. Sker någon skada täcks det i regel av försäkringen och hyrestagaren betalar då endast Hyres kostnad för självrisk och hantering av skadan. Hyrestagaren har som skyldighet att anmäla eventuella skador till Hyre så snart som möjligt samt att lämna efterfrågad information i försäkringsprocessen. Lämnas inte information som krävs för att handlägga skadan och därmed att försäkringsärendet inte kan hanteras blir föraren skadeståndsskyldig för hela skadekostnaden. Täcks inte skadan av försäkringen är kunden skadeståndsskyldig till Hyre för hela kostnaden samt eventuella merkostnader, t.ex. intäktsbortfall.

Skapa användare hos Hyre

Genom att skapa en profil hos Hyre förbinder du dig att ange korrekt, uppdaterad, sanningsenlig och fullständig information som efterfrågas när du registrerar dig. Vidare förbinder du dig att upprätthålla och uppdatera din kontaktinformation så att den alltid är korrekt samt att löpande informera Hyre om omständigheter som kan ha betydelse för Hyre eller för övrigt för att uppfylla villkoren i avtalet, inklusive men inte begränsat till upplysningar knutna till din förarbehörighet, trafikförseelser och -olyckor samt bilens skick. Underlåtelse att ange eller upprätthålla korrekt, uppdaterad, sanningsenlig och fullständig information anses väsentligt bryta mot användarvillkoren och ger Hyre rätt att säga upp din profil med omedelbar verkan.

Hyres inhämtning, lagring och behandling av personuppgifter i förbindelse med skapandet av en profil och användning av tjänsterna behandlas i en särskild sekretesspolicy.

Du kan när som helst avsluta din profil hos Hyre. Kontot avslutas omedelbart efter att du har avregistrerat dig aktivt. Kontot avslutas genom att mejla till hej@hyre.se. Du kan när som helst ansöka om ett nytt konto hos Hyre. Du får inte tillbaka dina tidigare användaruppgifter och rättigheter.

Hyre förbehåller sig rätten att neka ansökan om att skapa en profil utan att ange orsak för beslutet.

Hyrestagare är den part som har ingått en bindande beställning av en bil via Hyre-appen.

Gällande villkor för användning av tjänsten

Som användare av Hyres tjänster gäller följande villkor:

  1. Medlemsvillkor som beskrivs i det här dokumentet
  2. Sekretesspolicy
  3. Villkor för hyrestagare
  4. Försäkringsvillkor
  5. Villkor för gällande priser, avgifter och regler för utlägg

Gällande villkor för användning av tjänsten

Hyre förbehåller sig rätten att ändra användarvillkoren. Aktuella gällande användarvillkor finns tillgängliga på Hyres webbplats och i appen. Vid väsentliga ändringar i användarvillkoren meddelar vi dig inom rimlig tid. Genom att fortsätta använda tjänsten efter att ändringarna har trätt i kraft godkänner du de ändrade användarvillkoren. Om du inte godkänner ändringarna måste du avstå från att använda tjänsten.

Användning av platsinformation

I händelse av skada på bilen, böter eller försäkringsärende förbehåller Hyre sig rätten att använda platsinformation från bilen samt rätten att dela denna information med tredje part.

Tvister och tillämplig lag

Användarvillkoren regleras av svensk lagstiftning. Tvister som uppstår i samband med användarvillkoren och som parterna inte löser i samförstånd ska behandlas i svensk domstol vid Stockholms tingsrätt.